اولویت‌های ــرمایه‌گذاری
فرآیند سرمایه‌گذاری
اگر فکر می‌کنید آینده با جسارت و شهامت شما دگرگون خواهد شد، پارتیان با افتخار ــرمایه‌گذار اــتارتاپتان خواهد بود
۱. درخواــت پذیرش
اطلاعات اولیه محصول، بازار و تیم‌تان را برای ما بفرستید
2. بررــی درخواــت
در تماس با شما، اطلاعات تکمیلی را دریافت می‌کنیم
۳. ارائه اولیه
حتماً با هم ملاقات خواهیم داشت، اگر موضوع فعالیت شما برای ما جذاب باشد.
۴. تکمیل اطلاعات و ارزیابی
از ادعاهایتان دفاع کنید. روند استارتاپ‌تان تا امروز، نمایانگر مسیر آتی آن است.
۵. ارائه در کمیته ــرمایه‌گذاری
هر آنچه در چنته دارید، نشان دهید.
۶. امضای شرایط‌نامه ــرمایه‌گذاری
انعقاد ترمشیت سرمایه‌گذاری برای ورود به ارزیابی موشکافانه
۷. ارزیابی موشکافانه
کارشناسان و مدیران صندوق حسابی با شما در این مرحله کار دارند
۸. مذاکره و انعقاد قرارداد
شرایط سرمایه‌گذاری را با هم نهایی می‌کنیم
۹. ــرمایه‌گذاری و همراهی
تزریق سرمایه و آغاز مشارکت. شریک خوب، برای شما کم نمی‌گذارد.
برای رشد سریع استارتاپ خود نیاز به تأمین مالی دارید؟ زمان را از دست ندهید:
درخواــت ــرمایه