اولویت‌های سرمایه‌گذاری
فرآیند سرمایه‌گذاری
اگر فکر می‌کنید آینده با جسارت و شهامت شما دگرگون خواهد شد، پارتیان با افتخار سرمایه‌گذار استارتاپتان خواهد بود
۱. درخواست پذیرش
اطلاعات اولیه محصول، بازار و تیم‌تان را برای ما بفرستید
2. بررسی درخواست
در تماس با شما، اطلاعات تکمیلی را دریافت می‌کنیم
۳. ارائه اولیه
حتماً با هم ملاقات خواهیم داشت، اگر موضوع فعالیت شما برای ما جذاب باشد.
۴. تکمیل اطلاعات و ارزیابی
از ادعاهایتان دفاع کنید. روند استارتاپ‌تان تا امروز، نمایانگر مسیر آتی آن است.
۵. ارائه در کمیته سرمایه‌گذاری
هر آنچه در چنته دارید، نشان دهید.
۶. امضای شرایط‌نامه سرمایه‌گذاری
انعقاد ترمشیت سرمایه‌گذاری برای ورود به ارزیابی موشکافانه
۷. ارزیابی موشکافانه
کارشناسان و مدیران صندوق حسابی با شما در این مرحله کار دارند
۸. مذاکره و انعقاد قرارداد
شرایط سرمایه‌گذاری را با هم نهایی می‌کنیم
۹. سرمایه‌گذاری و همراهی
تزریق سرمایه و آغاز مشارکت. شریک خوب، برای شما کم نمی‌گذارد.
برای رشد سریع استارتاپ خود نیاز به تأمین مالی دارید؟ زمان را از دست ندهید:
درخواست سرمایه